Regulamin konkursu

KONKURS PODZIEL SIĘ WRAŻENIAMI Z DOLNEGO ŚLĄSKA

1.1. Organizatorem Konkursu ”Podziel się wrażeniami z Dolnego Śląska”, zwanego dalej Konkursem, jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710, zwana dalej Organizatorem.

1.2 Partnerem Konkursu jest: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z siedzibą wyb. Juliusza Słowackiego 12-14 we Wrocławiu NIP  992233911, zwane dalej Partnerem.
1.3. Konkurs rozpocznie się dn. 31.08.2018 r. i trwać będzie do dnia 30.09.2018 r.
1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2.  ZASADY OGÓLNE KONKURSU

2.1. Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, jest Organizatorem Konkursu,  w którym, przyjmowane będą zgłoszenia, w dwóch kategoriach:

 • Kategoria Zdjęcie: zgłoszenie powinno zawierać 1-3 zdjęcia prezentujące piękno i walory turystyczne województwa dolnośląskiego.
 • Kategoria Opowiadanie: zgłoszenie powinno zawierać opowiadanie z motywem przewodnim „Tajemniczy Dolny Śląsk”

2.2. Jury w skład którego będą wchodzili przedstawiciele redakcji National Geographic Polska tj. Agnieszka Franus, Iwona El Tanbouli Jabłońska wraz z przedstawicielem Partnera wyłonią ostatecznie 3 najlepsze zgłoszenia wysłane na konkurs w każdej z w/w Kategorii. Dodatkowo w kategorii Zdjęcie zostanie przyznanych 16 wyróżnień.

2.2.1. Przy wyborze zwycięskich prac z Kategoria Zdjęcie:  jury będzie oceniało prawidłowe zgłoszenie tzn. lokalizację, w której zostało wykonane zdjęcie (region Dolnego Śląska) oraz minimalny rozmiar: Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 5 MB

2.2.2.Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

2.2.3. Fotografie i opowiadania zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

2.2.4 Finaliści mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji
o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu, o przesłanie na adres mailowy Organizatora pliki cyfrowe Zwycięskiego Zdjęcia, jeśli zdjęcie to nie będzie spełniał wymogów redakcyjnych.

Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji:

 • format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)
 • kolory w standardzie: RGB
 • rozdzielczość: min 300 dpi(dłuższy boknie mniej niż 2000 pixeli)

Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w terminie 3 dni oznacza dyskwalifikację z Konkursu.

2.2.5. Przy wyborze zwycięskich prac z Kategorii Opowiadanie:  jury będzie oceniało pomysł i jakość opowiadania.

2.2.6  Jury wybierając laureatów będzie kierowało się oryginalnością i pomysłowością zgłoszeń, ich wysokim poziomem stylistycznym i językowym, a w przypadku zdjęć ich jakością i poziomem technicznym, poziomem artystycznym i oryginalnością, dopasowaniem do tematyki Konkursu i odpowiednim poziomem estetycznym.

2.2.7. Zapowiedź Konkursu ukaże się na łamach magazynu 9/2018 National Geographic Polska, 9/2018 National Geographic Traveler; na dedykowanej stronie internetowej www.DSkonkurs.national-geographic.pl  oraz oficjalnej stronie www.national-geographic.pl.

2.3. Każdy z czytelników magazynu National Geographic Polska, National Geographic Traveler a także użytkowników serwisu National Geographic Polska, National Geographic Traveler spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w Konkursie wysyłając zdjęcie konkursowe lub/ lub opowiadanie

2.4. Zgłoszenia

2.4.1. Czytelnicy magazynu National Geographic Polska, National Geographic Traveler, Focus będą mogli wysyłać zgłoszenia wyłącznie poprzez aplikację udostępnioną na stronie internetowej www.DSkonkurs.national-geographic.pl

2.4.2. Czytelnicy, aby wysłać swoje zgłoszenie w Konkursie, muszą w okresie trwania Konkursu skorzystać z aplikacji, która znajduje się na stronie www.DSkonkurs.national-geographic.pl
2.4.3. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.DSkonkurs.national-geographic.pl, wypełnić zgłoszenie danymi: imię, nazwisko, mail, numer telefonu oraz załączyć prace.
2.4.5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.4.6. Przez wysłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

2.4.7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach www.national-geographic.pl do końca października 2018.
2.4.8. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.
3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3.3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

3.3.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
3.3.2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
3.3.3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
3.3.4. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
3.3.5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
3.3.6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

3.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4. Zasady Konkursu

4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.
4.2. Jury wybierze 3 zwycięskie zgłoszenia w każdej Kategorii.

 • Kategoria Zdjęcie: zgłoszenie powinno zawierać 1-3 zdjęcia prezentujące piękno i walory turystyczne województwa dolnośląskiego – dodatkowo w tej Kategorii Jury przyzna także 16 wyróżnień.
 • Kategoria Opowiadanie: zgłoszenie powinno zawierać opowiadanie z motywem przewodnim „Tajemniczy Dolny Śląsk”

5. Komisja

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. Nagrody

6.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:

 • Kategoria Zdjęcie:
 • 1 miejsce: aparat  OMD E-M10 Mark III - wartość nagrody to 3199 zł,
 • 2 miejsce: voucher na pobyt w Zamku Międzylesie o wartości 1020 zł
 • 3 miejsce: voucher na pobyt w Zamku Książ o wartości 450 zł
 • 16 wyróżnień: roczne prenumeraty National Geographic o wartości 134 zł

 

 • Kategoria Opowiadanie:
 • 1 miejsce: Tablet Samsung Galaxy Tab S3 9.7 T825 LTE 32GB o wartość ok. 2500 pln
 • 2 Miejsce: Czytnik ebooków Inkbook Prime,  Owartość 600 pln
 • 3 Miejsce: Dysk przenośny Seagate 2TB Expansion Portable 2,5'' USB 3.0 wartość  300 pln

 

po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości danej nagrody, przekraczającej kwotę 2000 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.1.1 Dodatkowo wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace w kategorii Zdjęcie zostaną opublikowane na www.national-geographic.pl i zaprezentowane w formie wystawy podczas Festiwalu Podróżników we Wrocławiu w dniach 12-14 października 2018.

6.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 1 października 2018 r. Nagrody zostaną wręczone podczas Festiwalu Podróżników we Wrocławiu w dniach 12-14.10 2018 r.

6.3. Nagrody dla Zwycięzców Konkursu, nie odebrane podczas Festiwalu, zostaną dostarczone przesyłką kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

6.4. Zwycięzcy Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 3.2 Regulaminu.

6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

6.6. Nagrody nie odebrane do 30 listopada 2018 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6.7. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6.8. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6.9. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6.10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt. 6.1.

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
7.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
7.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania do Organizatora.
7.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

8.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię oraz adres e-mail  jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail:   .

8.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.

8.4. O ile Uczestnik wyrazi odrębne stosowne zgody: może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy), Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.

8.5. Więcej informacji znajdziesz tutaj –https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf

8.6. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.24h.national-geographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.
8.7. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.
8.8. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
8.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
8.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.focus.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 

ORGANIZATOR